FANDOM

Arno40200

Hành chính viên Sáng lập viên
  • Tôi sống tại Vietnam
  • Tôi sinh ngày tháng 6 20
  • Tôi là Male
Date Age Events Translated to Vietnamese
Jun 20, 2001 0 Born in a family in Da Lat City, Lam Dong Province, Vietnam Sinh ra tại thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng, Việt Nam
2007 6 Started elementary school in the same city Bắt đầu học tiểu học ở cùng một thành phố
2010 9 Started studying English Bắt đầu học tiếng Anh
2011 10 Watched the first Paris By Night shows, from 63 to 66 Xem những cuốn Paris By Night đầu tiên, từ 63 đến 66
2012 11 Started secondary school in the same city Bắt đầu học trung học cơ sở ở cùng một thành phố
2016 15 Started high school in the same city Bắt đầu học trung học phổ thông ở cùng một thành phố
Jan 2017 15 Write my first novel with 14 chapters. Continue with the other works with 11 chapters. Viết tiểu thuyết đầu tiên dài 14 chương, tiếp tục quyển khác dài 11 chương.
Apr 19, 2017 15 Create my own Wikia, writing about Thúy Nga Productions and its products. Tự tạo trang Wikia cho riêng mình, viết về Trung tâm Thúy Nga và các sản phẩm của họ.
Oct 2017 16 Start writing a set of novels titled: "111 days", including 6 books, with 117 chapters total. Bắt đầu viết một bộ tiểu thuyết có tên "Chuỗi giấc mơ 111 ngày", bao gồm sáu quyển, tổng cộng là 117 chương.
Jul 2018 17 Start writing a series titled: "Persona: in Vietnam", including 13 volumes and 163 chapters. Bắt đầu viết một seri truyện mang tên "Persona: in Vietnam", gồm 13 tập và 163 chương.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.